Cerkiew prawosławna

Parametry

Klient:
Data: 2016
Lokalizacja: Warszawa, ul. Puławska

 

Opis projektu:

CERKIEW PRAWOSŁAWNA HAGIA SOPHIA

Współpraca autorska:
artysta plastyk Michał Bogucki
Dane obiektu:
– pow. użytkowa: 775 m2
– wymiary zewnętrzne: 39m x 30m
– promień głównej kopuły: 8,10m
– wysokość kopuły: 21,60m
Forma, detal i symbolika nowoprojektowanej cerkwi w czytelny sposób nawiązują do Hagii Sophii.  Dominująca kopuła oparta jest na pendentywach, przenoszących obciążenia na cztery filary, co tworzy iluzję unoszenia się półkuli ponad bryłą cerkwi. Wrażenie potęguje wieniec okien umieszczonych w bębnie kopuły, oświetlających wnętrze świątyni. Do głównej nawy – naosu – przylegają nawy boczne, zaś od wschodu bryłę świątyni zamykają przekryte półkopułami apsydy. Przejrzysta geometria dzwonnicy zbudowanej z łuków nasuwa skojarzenia z cerkwiami wysp greckich, a liczne uskoki w bryle i swobodnie rozmieszczone okna nadają projektowanej cerkwi charakter architektury organicznej. Proporcje poszczególnych elementów budowli nie są przypadkowe, lecz oparte na liczbach całkowitych i złotym podziale, nawiązując w ten sposób do greckiej sztuki poszukiwania harmonii i porządku.

THE ORTHODOX CHURCH HAGIA SOPHIA

In cooperation with:
    plastic artist  Michał Bogucki

Main information:
– usable area: 775 m2
– main dimensions: 39m x 30m
– radius of the main dome: 8,10m
– the hight of the main dome: 21,60m
The form, detail and symbolism of a newly designed church in a clear way refer to Hagia Sophia . The dominant dome is based on pendentives , carrying the load on four pillars which creates an illusion of a floating hemisphere. The impression is enhanced by    a wreath of windows placed in the drum of the dome, illuminating the interior of the temple. Smaller  aisles are adjacent to the main one, and from the East the shape of the temple is closed by an apse. The clear geometry of the bell tower built of arcs can be correlated with the churches from the Greek islands,           and numerous faults in the shape and freely placed  Windows give a character of organic architecture. The proportions of individual elements of the building are not random but are based on integers and the golden ratio, referring to the Greek art, searching for harmony and order.